Правила акції MasterCard

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «Розраховуйся Mastercard® – отримуй знижку»

(далі – «Правила» та «Акція» відповідно)

I. ЗАМОВНИК ТА ПАРТНЕР АКЦІЇ

1.1. Замовником Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що знаходиться за адресою: Україна, 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52а, поверх 4, офіс 404А (далі – «Замовник»).

Партнером Акції є ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ КІНОФЕСТИВАЛЬ», що знаходиться за адресою: Україна, 01032, місто Київ, вул. Симона Петлюри, 30 (далі – «Партнер»).

II. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

2.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи-громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства, яким на момент участі в Акції виповнилося 18 років, та які є держателями карток міжнародної платіжної системи Masterсard®, емітованих банками України (далі – «Учасник» та «Картка» відповідно).

III. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Період проведення Акції: з «18» липня 2023 року по «26 серпня» 2023 року (включно) (далі – «Період Акції»).

3.2. Акція проводиться в мережі Інтернет на сайті www.oiff.com.ua (далі – «Місце проведення Акції»).

IV. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

4.1. Інформування про умови Акції здійснюється на сайті mastercard.ua та на сайті Партнера oiff.com.ua (далі – «Сайти»).

4.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Замовником протягом усього Періоду Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту розміщення Правил в новій редакції на Сайті, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами та/або доповненнями до цих Правил. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, то вважається, що такий Учасник погодився зі змінами до Правил.

4.3. Якщо з будь-якої причини, що не залежить від Замовника та/або Партнера, будь-який етап цієї Акції не може проводитися так, як це передбачено даними Правилами, яка знаходиться поза межами контролю Замовника/Партнера, і, яка впливає на виконання, безпеку та/або належне проведення Акції, Замовник може на свій власний розсуд скасувати, анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними в рамках Акції будь-які проведені транзакції тощо.

V. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

5.1. Для участі в Акції необхідно протягом Періоду Акції:

5.1.1. мати відкриту Картку або оформити та активувати Картку;

5.1.2. здійснити оплату за абонемент/абонементи на Одеський міжнародний кінофестиваль 2023 за допомогою Картки на сайті oiff.com.ua (далі – Транзакція) для отримання Заохочення Акції. Кожен Учасник не обмежений у кількості Транзакцій, здійснених на умовах Акції.

5.2. Не відповідають умовам Акції:

5.2.1. транзакції, які було здійснено до «00» годин «00» хвилин «18» липня 2023 року та після «23» годин «59» хвилин «26» серпня 2023 року за київським часом;

5.2.2. операції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім Карток, які вказані в п. 2.1 Правил.

5.3. Беручи участь в Акції, Учасники тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами та надають повну та безумовну згоду з ними.

VI. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ ТА УМОВИ ЇХ ОТРИМАННЯ

6.1. Знижка* в розмірі 10 % (десять відсотків) від суми покупки абонемента/абонементів на Одеський міжнародний кінофестиваль 2023 на сайті oiff.com.ua (далі – «Заохочення»). Під «знижкою» йдеться про процентну ставку, на яку знижується сума Транзакції. За весь Період Акції один Учасник може отримати Заохочення в кількості, що відповідає кількості здійснених Транзакцій.

6.2. Заохочення мають бути призначені для особистого використання Учасниками та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного замовлення.

6.3. Фактом отриманням Заохочення Учасником є момент надання знижки Партнером Учаснику. Знижка надається автоматично.

6.4. Замовник/Партнер залишають за собою право збільшити та/або змінити Фонд Заохочень Акції або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Заохочень. Якщо такі зміни будуть мати місце, Замовник повідомляє про них у порядку, передбаченому в Розділі 4 Правил.

6.5. Замовник/Партнер мають право відмовити в отриманні Заохочення Учасником, який не виконав умови, передбачені цими Правилами.

6.6. Замовник/Партнер звільняються від відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території України, інші непідвладні контролю з боку Замовника та/або Партнера обставини.

6.7. Замовник/Партнер не несуть відповідальності за неможливість отримання Заохочення Учасником у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Замовника/Партнера, за технічні проблеми з передачею даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, внаслідок яких Учасники не змогли отримати/використати Заохочення, та не сплачують жодних компенсацій.

6.8. Замовник/Партнер не надають Учасникам, які здобули право на отримання Заохочень, жодних грошових компенсацій у випадку неможливості або небажання використання Заохочення.

VII. ІНШІ УМОВИ

7.1. Участь в Акції безкоштовна. Акція не є азартною грою та не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор.

7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником. Рішення Замовника є остаточним та оскарженню не підлягає.

7.3. У разі відмови Учасника, що здобув право на отримання Заохочення, від отримання ним Заохочення, будь-які претензії такого Учасника з цього приводу не приймаються і не розглядаються Замовником/Партнером. У випадку відмови від отримання Заохочення подальші претензії Учасника щодо отримання будь-яких компенсацій або повернення права на отримання відповідного Заохочення не приймаються і не розглядаються.

7.4. Під час проведення Акції чи після її закінчення Замовник/Партнер не зобов’язані листуватися з потенційними учасниками Акції та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції.

7.5. Правила затверджені Замовником та діють протягом Періоду Акції.